نی هبان محلی لامرد/Iranian folk music


Description

موسیقی محلی مناطق جنوب ایران /Iran folk music
این موسیقی که بوسیله نی و همبانه نواخته می شود در مناطق جنوبی کشور بویژه در نواحی جنوبی استان فارس و مناطق بوشهر بسیار مرسوم است و در عروسیها از آن استفاده می شود

Folk music in Southern Iran
The music played by the pipe and is Hmbanh southern countries, particularly in southern parts of Fars and Bushehr region is very common at marriages and it is used


ARTISTS