บทสวดพระพุทธคุณฯ เพิ่มมงคลแก่ชีวิต


Description

บทสวด พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ สามารถใช้เป็นกระบวนการสร้างสมาธิ กำหนดจิตและความนึกคิดให้จดจ่ออยู่กับคุณข­องพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี

ผู้มาเยี่ยมท่านหนึ่ง ได้ส่งมาให้ (๑๓ ส.ค. ๕๕) เข้าใจว่าต้องการให้บทสวดชัดเจนมากขึ้น จึงนำมาลงเพิ่มเติม

๑. พุทธคุณ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

๒. ธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

๓. สังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ


See related videos

ARTISTS